REGULAMIN


Regulamin z dnia 25 grudnia 2014 r.

sprzedaży towarów w INTERNETOWEJ KSIĘGARNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WYDAWNICTWA OLIMP

zasady ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w Internetowej Księgarni dla Dzieci i Młodzieży Wydawnictwa Olimp (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci internet pod adresem http://wydawnictwoolimp.pl.
 2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Marcin Prażuch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo „OLIMP” Marcin Prażuch, Jeleniec 83, 86-221 Papowo Biskupie, NIP 875-142-61-75, REGON 340426891, telefon: 601 802 912, 791 999 347, adres poczty elektronicznej: kontakt@wydawnictwoolimp.pl.
 3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być:
  1) konsument w rozumieniu stosownych przepisów,
  2) osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby zawodowe lub zarobkowe,
  3) osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.


§ 2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci internet pod adresem http://wydawnictwoolimp.pl. Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza Sklepem prowadzonym poza adresem http://wydawnictwoolimp.pl.
 2. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT).
 3. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, który jest kalkulowany na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.
 4. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.


§ 3

 1. Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba fizyczna po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu.
 2. Rejestracja w systemie Sklepu następuje poprzez podanie przez Kupującego adresu poczty elektronicznej.
 3. W związku z realizacją zamówień, w szczególności udokumentowania sprzedaży oraz dostawy towarów, Sprzedający może przetwarzać następujące dane podane przez Kupującego:
  1) imię i nazwisko,
  2) firmę przedsiębiorcy,
  3) adres, siedzibę,
  3) adres poczty elektronicznej,
  4) adres dostawy,
  5) numer telefonu
  6) numer NIP.
 4. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe podane przez Kupującego wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym umowy sprzedaży, a w szczególności:
  1) udokumentowania sprzedaży w sposób przewidziany przepisami prawa,
  2) dostawy towarów w sposób i na adres wskazany przez Kupującego,
  3) obsługi zwrotów oraz reklamacji.
 5. Sprzedający przetwarza podane przez Kupującego dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego, a także w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, a także ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.
 6. Sprzedający nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych innym administratorom danych, z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne, jednak jest wymagane dla prawidłowego wykonania zawartej umowy.
 8. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o usunięcie jego konta użytkownika Sklepu. W takim przypadku Sprzedający usuwa dane związane z aktywnością Kupującego w Sklepie. Sprzedający może przetwarzać dane związane z zawartymi umowami sprzedaży, w szczególności w okresie niezbędnym do rozpatrywania reklamacji i innych roszczeń Kupujących.składanie i realizacja zamówień, płatności

§ 4

 1. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:
  1) rodzaj towaru, jego producenta,
  2) krótki opis towaru,
  3) cenę towaru,
  4) przewidywany czas realizacji zamówienia.
 3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez:
  1) wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do „koszyka” i zatwierdzając zamówione towary w koszyku),
  2) telefonicznie, między poniedziałkiem a piątkiem w godz. 8.00-16.00 oraz w sobotę w godz. 8.00-13.00, pod numerami telefonów: 791 999 347, 790 800 268.
 4. Składając ofertę, Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w szczególności dane wskazane w par. 3 ust. 3.


§ 5

 1. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.
 2. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.
 3. Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący może dokonać płatności ceny za towar oraz przesyłkę w jeden z wybranych przez siebie sposobów:
  1) kartą płatniczą
  2) blik
  3) e-przelew
  4) przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Sprzedającego, PKO Bank Polski 09 1020 5040 0000 6002 0103 7126 (w polu „tytułem” proszę podać numer zamówienia).
 4. Dostawa towarów następuje w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów:
  1) przesyłką kurierską za pobraniem,
  2) przesyłką kurierską po przedpłacie.
  3) inpost


§ 6

 1. Sprzedający realizuje zamówienie w terminie 2-5 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego po jego przyjęciu.
 2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:
  1) odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,
  2) odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,
 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.


odpowiedzialność Sprzedającego wobec konsumentów z tytułu wad towarów

§ 7

 1. 1. Sprzedający ponosi wobec Kupującego będącego konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli towar (rzecz) jest niezgodny z umową, a w szczególności:
  1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w  tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 3. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 4. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem 2-letniego okresu wskazanego w ust. 2 powyżej.

§ 8

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych dla Kupującego niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Jednakże Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z  umową w  sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada towaru jest nieistotna.
 4. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, dostarcza wadliwy towar do Sklepu na koszt Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany wadliwy towar przyjąć od Kupującego.


§ 9

 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Kupujący może żądać:
  1) zwrotu kosztów zawarcia umowy,
  2) zwrotu kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,
  3) zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów,
  przy czym skorzystanie z powyższych możliwości nie uchybia uprawnieniu do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.


prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta

§ 10

 1. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Kupującego odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Kupujący odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:
  1) na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
  2) drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,
  3) przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę w sposób określony w par. 5 ust. 1 regulaminu, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w  tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący,  chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.


§ 11

 1. Sprzedający informuje Kupującego będącego konsumentem , że określone w par. 10 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów sprzedaży:
  -------- lista wyłączeń -- art. 38 ustawy o prawach konsumenta  -----------------
  9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


postanowienia odnoszące się do Kupujących nie będących konsumentami

§ 12

 1. W odniesieniu do Kupujących nie będących konsumentami postanowienia par. 7-11 nie mają zastosowania.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego nie będącego konsumentem określają przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży.
 3. Kupujący będący konsumentem nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.


gwarancja

§ 13

 1. Warunki gwarancji, której udziela producent, importer lub inny gwarant nie będący Sprzedającym, określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym.
 2. Sprzedający informuje Kupującego o warunkach gwarancji udzielonej przez gwaranta przy opisie towaru. Sprzedający wskazuje w szczególności okres gwarancji, zakres gwarancji, obowiązki gwaranta oraz inne postanowienia gwarancyjne.
 3. Sprzedający wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny otrzymany od gwaranta wraz z towarem.
 4. Sprzedający może, niezależnie od udzielenia gwarancji przez gwaranta w sposób określony w ust. 1-3, udzielić Kupującemu własnej nieodpłatnej gwarancji. Do gwarancji udzielonej przez Sprzedającego postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.


ochrona praw autorskich

§ 14

 1. W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów, Sprzedający zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach, o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Sprzedający ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.


reklamacje

§ 15

 1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:
  1) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,
  2) sposobem dostarczenia towaru,
  3) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,
  4) opisem produktów.
 2. Reklamacja może być wniesiona:
  1) pisemnie na adres Sprzedającego,
  2) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
 3. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
 4. Kupujący może odwołać się od niekorzystnego rozpatrzenia reklamacji:
  1) poprzez ponowne wniesienie reklamacji do Sprzedającego,
  2) w sposób określony w par. 18.


warunki techniczne świadczenia usług

§ 16

 1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:
  1) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,
  2) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową w wersji Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome,
  3) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.
 2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.
 3. Sprzedający oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników serwisu internetowego, w ramach którego prowadzony jest Sklep:
  1) adres IP,
  2) wersja przeglądarki,
  3) rodzaj przeglądarki,
  4) host,
  5) system operacyjny.

postanowienia końcowe

§ 17

 1. Sprzedający oświadcza, że:
  1) nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
  2) Kupujący nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.


§ 18

 1. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży:
  1) pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będącym konsumentem – podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu cywilnego,
  2) pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie będącym konsumentem – podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 2. Kupujący może, niezależnie od postanowień ust. 1, zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o polubowne załatwienie dowolnego sporu dotyczącego zawartej umowy lub w innych sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu.§ 19

 1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.
  Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
  1) zmianę przepisów prawa,
  2) rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedającego,
  3) zmianę sposobu świadczenia usług polegających na udostępnianiu Kupującym informacji.
 2. O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji.


§ 20

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:
  1) kodeksu cywilnego, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,
  2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) – w odniesieniu do Kupujących będących konsumentami.


§ 21

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.
 2. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych przed tą datą regulamin ma zastosowanie odpowiednie, to jest z uwzględnieniem różnic wynikających z przepisów:
  1) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225),
  2)  ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).
 3. Każdy użytkownik Sklepu, który założył konto w Sklepie przed dniem 25 grudnia 2014 r., może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o prowadzenie konta w terminie 30 dni od wprowadzenia regulaminu.

Załącznik nr 1 do regulaminu Regulamin z dnia 25 grudnia 2014 r.
sprzedaży konsumenckiej towarów w INTERNETOWEJ KSIĘGARNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WYDAWNICTWO OLIMP

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego, Wydawnictwo „Olimp” Marcin Prażuch, Jeleniec 83, 86-221 Papowo Biskupie, NIP 875-142-61-75, REGON 340426891, telefon: 601 802 912, 791 999 347, adres poczty elektronicznej: kontakt@wydawnictwoolimp.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

Załącznik nr 2
do Regulaminu z dnia 25 grudnia 2014 r.
sprzedaży konsumenckiej towarów w INTERNETOWEJ KSIĘGARNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WYDAWNICTWO OLIMP

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Wydawnictwo „OLIMP” Marcin Prażuch, Jeleniec 83, 86-221 Papowo Biskupie, NIP 875-142-61-75, REGON 340426891, telefon: 601 802 912, 791 999 347 adres poczty elektronicznej: kontakt@wydawnictwoolimp.pl

– Ja/My __________________ niniejszym informuję/informujemy o  moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy _______________________ .
– Data zawarcia umowy ___________________ /odbioru ____________________
– Imię i nazwisko konsumenta: ___________________________
– Adres konsumenta: ___________________________


Podpis Kupującego: ____________________________________, data: __________________


Książeczki edukacyjne dla dzieci Wydawnictwo Olimp tworzy książki edukacyjne z myślą o dzieciach, które zaczynają swoją przygodę z nauką, przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej. Mali odkrywcy za pomocą naszych materiałów krok po kroku uczą się poszczególnych literek i cyferek w oparciu o metodykę nauczania. Wszystkie zadania zostały skonstruowane w taki sposób, aby dziecko z łatwością mogło doskonalić umiejętności posługiwania się piórem czy długopisem. Ciekawe ilustracje oraz różnorodne zadania sprawiają, że nauka jest przyjemna i interesująca. Dla uczniów szkół podstawowych przygotowaliśmy książki edukacyjne, dzięki którym utrwalą swoją wiedzę z zakresu gramatyki, matematyki czy przyrody. Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców do poznania bogatej oferty wydawnictwa książek dla dzieci - Olimp. Jesteśmy pewni, że nowy, kolorowy egzemplarz do nauki pisania lub liczenia z pewnością ucieszy każde dziecko!