Regulamin konkursu „Pierwszy wiosenny kwiat”

I. postanowienia ogólne

1.1. Konkurs „Pierwszy wiosenny kwiat” (dalej zwany „Konkursem”) nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów o grach hazardowych.

1.2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Olimp Marcin Prażuch, Jeleniec 83, 86-221 Papowo Biskupie, NIP 8751426175.

 

II. cel Konkursu

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

2.2. Celem konkursu jest podzielenie się wiedzą o pierwszych oznakach wiosny i jej kwiatach, a zwłaszcza:

a) poznanie pierwszych oznak przyrody budzącej się wiosną,

b) rozwijanie twórczej aktywności dzieci,

c) motywowanie uczniów do osiągania sukcesów,

d) rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

 

III. udział w Konkursie

3.1. W Konkursie może wziąć udział każde dziecko. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch grupach wiekowych:

a) dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat),

b) uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych (7-9 lat).

3.2. Udział w Konkursie wymaga podania przez rodziców lub opiekunów ustawowych dziecka następujących danych:

a) imię i nazwisko dziecka – autora pracy,

b) wiek dziecka – autora pracy,

c) adres do korespondencji,

d) numer telefonu.

3.3. Przez udział w Konkursie i nadesłanie prac rodzice lub opiekunowie ustawowi dziecka wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka – uczestnika Konkursu, w celu organizacji Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.

 

IV. warunki udziału w Konkursie

4.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie do Organizatora, na adres:

Wydawnictwo OLIMP, Jeleniec 83, 86-221 Papowo Biskupie

z dopiskiem „konkurs plastyczny”

jednej pracy plastycznej spełniającej następujące warunki:

a) wykonana w formacie A4, techniką dowolną (np. z wykorzystaniem: kredek, farb, mazaków, plasteliny i innych materiałów plastycznych),

b) kreatywnej i indywidualnej twórczości wykonanej samodzielnie przez dziecko.

4.2. Organizator nie bierze pod uwagę prac nie spełniających warunków określonych w pkt 3.2 oraz 4.1 Regulaminu. W przypadku nadesłania więcej niż jednej pracy Organizator nie bierze pod uwagę żadnej z prac.

 

V. nagrody w Konkursie

5.1. Laureatów Konkursu wyłania oraz o podziale nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

5.2. Kryteriami oceny prac będą w szczególności:

a) oryginalność pomysłu,

b) wartości poznawcze,

c) materiały użyte do wykonania pracy,

d) ogólny wyraz artystyczny pracy.

5.3. Nagrodami w Konkursie są:

a) tablet i zestaw 3 książek Wydawnictwa Olimp – 1 (jedna) nagroda główna, o wartości 450 złotych,

b) zestawy książek Wydawnictwa Olimp – 4 (cztery) równorzędne wyróżnienia, o wartości 60 złotych,

c) dyplom dla każdego laureata Konkursu,

przy czym komisja konkursowa może, ze względu na poziom prac nadesłanych na Konkurs, zadecydować o innym podziale nagród lub o nieprzyznaniu nagród.

5.4. Zważywszy, że jednorazowa wartość nagród nie przekracza 2000 złotych, wygrane w Konkursie są wolne od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

5.5. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane osobno w każdej z dwóch grup wiekowych.

5.6. Organizator przesyła nagrody konkursowe w terminie 21 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

 

VI. prawa autorskie

6. Nadsyłając pracę na Konkurs, rodzic lub opiekun dziecka wyraża zgodę na:

a) udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z utworów, w szczególności ich rozpowszechnianie w celach związanych z promocją Konkursu i działalności Organizatora,

b) nieodpłatne przeniesienie własności egzemplarza utworu na Organizatora.

 

VII. czas trwania Konkursu

7.1. Konkurs przeprowadzony jest w dniach od 21 marca 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r.

7.2. Organizator wyłoni zwycięzców Konkursu i powiadomi o wynikach Konkursu w terminie do 27 kwietnia 2018 r.:

a) na stronie internetowej Organizatora,

b) na profilu Organizatora w serwisie Facebook.

 

VIII. postanowienia końcowe

8.1. Udział w Konkursie oznacza akceptację jego warunków.

8.2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności mogących rodzić niebezpieczeństwo odebrania nagrody przez osobę nieuprawnioną.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu z ważnych przyczyn, w szczególności zmian w przepisach prawa, mających wpływ na organizację lub przeprowadzenie Konkursu.


Książeczki edukacyjne dla dzieci Wydawnictwo Olimp tworzy książki edukacyjne z myślą o dzieciach, które zaczynają swoją przygodę z nauką, przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej. Mali odkrywcy za pomocą naszych materiałów krok po kroku uczą się poszczególnych literek i cyferek w oparciu o metodykę nauczania. Wszystkie zadania zostały skonstruowane w taki sposób, aby dziecko z łatwością mogło doskonalić umiejętności posługiwania się piórem czy długopisem. Ciekawe ilustracje oraz różnorodne zadania sprawiają, że nauka jest przyjemna i interesująca. Dla uczniów szkół podstawowych przygotowaliśmy książki edukacyjne, dzięki którym utrwalą swoją wiedzę z zakresu gramatyki, matematyki czy przyrody. Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców do poznania bogatej oferty wydawnictwa książek dla dzieci - Olimp. Jesteśmy pewni, że nowy, kolorowy egzemplarz do nauki pisania lub liczenia z pewnością ucieszy każde dziecko!